Interne Begeleider

Interne begeleiders: Dhr. J. Augusta & Dhr. A. Harts

De interne begeleiders Dhr. J. Augusta en Dhr. A. Harts coördineren en ondersteunen de mentoren in hun begeleidingstaak, leveren bijdragen aan de ontwikkeling van het zorgbeleid en fungeren als tweede opvang voor leerlingbegeleiding

Interne begeleiders zijn over het algemeen belast met:
• Ondersteuning van de mentor en voeren overleg met mentoren, decaan en leerlingenbegeleider.
• Inventarisatie van de behoeften en geeft suggesties voor de nascholing van mentoren.
Coördinatie van ( de inhoud van de planning, de organisatie, de evaluatie en de nazorg) de nascholing van de mentoren.
• Verankering van de verschillende onderwerpen van de begeleiding.
• Coördinatie (wat de planning, de organisatie, de evaluatie en de nazorg inhoudt) leerlingbegeleiding conform onze school procedure.
• Organisatie en leiding intervisiebijeenkomsten over begeleidings¬lessen in samenwerking met de leerlingenbegeleider t.b.v. de lessenonder¬steuning.
• Bespreking leerlingen problemen met de voorzitter van de examencommissie.
• Coördinatie (wat het organiseren, evalueren, monitoren betreft) van doorverwijssysteem naar andere onderwijs- en hulp¬ verlengingsinstanties voor intensieve ondersteuning (derde lijnszorg).
• Organisatie van werkbesprekingen met het externe team en het bijwonen hiervan, samen met de klassenmentoren.

Naast het helpen oplossen van problemen verstaan wij onder leerlingenbegeleiding het voorkomen van problemen, om leerlingen te helpen zich optimaal te ontplooien en om een goed klimaat te scheppen.

De leerlingenbegeleiding aan de RK MTS heeft voornamelijk aandacht voor:
• Ondersteuning in het verwerkingsproces van psychotraumata.
• Hulp bieden bij sociaal-emotionele problemen (w.o. gedragsproblemen).
• Verzorgen van kortdurende begeleidingssessies.
• Biedt ondersteuning bij cruciale levensbeslissingen.
• Samenwerken met externe deskundigen, decaan, mentoren, so¬ciaal maatschappelijk werkenden.
• Bemiddeling en verwijzing.
• Ouderbegeleiding.
• Het verzorgen van groepsbegeleiding (naast individuele begeleiding).

• Het verrichten of laten verrichten van testen.
• Het organiseren van drugstest.
• Het zorgdragen voor een dossiervorming van leerlingen(cliënten).